استان:
شهر:
منطقه:
قیمت :
 

املاک فروشی

املاک اجاره ای

67 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
221,100,000  
105 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
178,500,000  
200 متر مربع
، 30 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
1,050,000,000  
200 متر مربع
، 30 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
1,200,000,000  
200 متر مربع
، 30 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
950,000,000  
115 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
632,500,000  
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
500,000,000  
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
450,000,000  
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
450,000,000  
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
450,000,000  
126 متر مربع
، 9 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
365,400,000  
137 متر مربع ، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
120,000,000  
168 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
537,600,000  
70 متر مربع
، 11 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
140,000,000  
150 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
675,000,000  
103 متر مربع
، 13 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
162,740,000  
90 متر مربع
، 6 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
162,000,000  
110 متر مربع
، 17 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
286,000,000  
61 متر مربع
، 14 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
85,000,000  
200 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
530,000,000  
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
100,000,000
اجاره (تومان):
1,000
 
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
100,000,000
اجاره (تومان):
1,000
 
120 متر مربع
، 8 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
20,000,000
اجاره (تومان):
1,000,000
 
50 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
12,000,000
اجاره (تومان):
100,000
 
108 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
120,000,000
اجاره (تومان):
1,000
 
130 متر مربع
، 30 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
30,000,000
اجاره (تومان):
400,000
 
100 متر مربع
، 18 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
15,000,000
اجاره (تومان):
1,300,000
 
200 متر مربع
، 20 سال ساخت
، کاربری موقعیت تجاری
ودیعه (تومان):
15,000,000
اجاره (تومان):
1,300,000
 
85 متر مربع
، 20 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
450,000
 
75 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
73,000,000
اجاره (تومان):
 
20 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
3,000,000
اجاره (تومان):
600,000
 
60 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
5,000,000
اجاره (تومان):
900,000
 
250 متر مربع
، 25 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
2,000,000
 
25 متر مربع
، 15 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
20,000,000
اجاره (تومان):
2,000,000
 
100 متر مربع
، 3 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
3,200,000
 
100 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
30,000,000
اجاره (تومان):
1,500,000
 
194 متر مربع
، 13 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
40,000,000
اجاره (تومان):
2,000,000
 
90 متر مربع
، 9 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
650,000
 
120 متر مربع
، 8 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
20,000,000
اجاره (تومان):
1,000,000
 
85 متر مربع
، 8 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
15,000,000
اجاره (تومان):
1,150,000
 

املاک فروشی

املاک اجاره ای

65 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
45,500,000
80 متر مربع
، 6 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
240,000,000
160 متر مربع ، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
400,000,000
171 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
564,300,000
1000 متر مربع ، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
87,000,000
120 متر مربع
، 3 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
384,000,000
140 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
364,000,000
85 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
127,500,000
112 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
246,400,000
100 متر مربع
، 7 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
210,000,000
90 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
175,500,000
240 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
1,008,000,000
114 متر مربع
، 6 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
120,000,000
97 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
194,000,000
61 متر مربع
، 8 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
98,000,000
220 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
540,000,000
100 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
255,000,000
110 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
286,000,000
98 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
215,600,000
220 متر مربع
، 40 سال ساخت
، کاربری مسکونی
قیمت (تومان):
1,820,000,000
48 متر مربع
، 3 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
20,000,000
اجاره (تومان):
300,000
 
80 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
20,000,000
اجاره (تومان):
150,000
 
100 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری موقعیت اداری
ودیعه (تومان):
47,000,000
اجاره (تومان):
 
110 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
110,000,000
اجاره (تومان):
 
55 متر مربع
، 13 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
350,000
 
138 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
1,000,000
 
78 متر مربع
، نوساز
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
5,000,000
اجاره (تومان):
400,000
 
150 متر مربع
، 20 سال ساخت
، کاربری اداری
ودیعه (تومان):
15,000,000
اجاره (تومان):
2,000,000
 
120 متر مربع
، 3 سال ساخت
، کاربری اداری
ودیعه (تومان):
60,000,000
اجاره (تومان):
80,000
 
55 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
5,000,000
اجاره (تومان):
800,000
 
80 متر مربع
، 2 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
40,000,000
اجاره (تومان):
 
16 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
1,000,000
 
165 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
50,000,000
اجاره (تومان):
100,000
 
150 متر مربع
، 3 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
15,000,000
اجاره (تومان):
900,000
 
75 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
70,000,000
اجاره (تومان):
 
20 متر مربع
، 3 سال ساخت
، کاربری تجاری
ودیعه (تومان):
5,000,000
اجاره (تومان):
750,000
 
120 متر مربع
، 1 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
5,000,000
اجاره (تومان):
1,000,000
 
85 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
8,000,000
اجاره (تومان):
300,000
 
170 متر مربع
، 10 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
10,000,000
اجاره (تومان):
1,000,000
 
250 متر مربع
، 5 سال ساخت
، کاربری مسکونی
ودیعه (تومان):
15,000,000
اجاره (تومان):
2,500,000
 
اخبار مسکن

وام 60 میلیونی بانک مسکن ابلاغ شد

مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن از ابلاغ وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن (اوراق حق تقدم) به شعب بانک مسکن خبرداد.
اخبار مسکن

تازه ترین اطلاعات درباره طرح مسکن اقساطی

خریدارانی که قصد خرید مسکن اقساطی پیشنهادی انبوه‌سازان را دارند باید حدود 25 درصد از قیمت نهایی مسکن را فراهم کنند.
اخبار مسکن

مسکن اجتماعی کلید خورد

مسوول طرح «مسکن اجتماعی» در وزارت تعاون با بیان اینکه ساختار نحوه اجرای طرح به لحاظ «ظرفیت ساخت، متقاضیان واجد شرایط و محل تامین منابع» براساس ظرفیت واقعی موجود کشور، نهایی شده است.
اخبار مسکن

شرایط جدید معامله اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد

با توجه به افزایش وام مسکن به 60 میلیون تومان، شرایط جدید خرید و معامله اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس اعلام شد.
اخبار مسکن

جزئیات وام ۷۰ میلیون تومانی خرید مسکن/ جزئیات پرداخت اقساط به روش ساده و پلکانی

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه جزئیات واحدهای مسکونی مشمول وام 70 میلیونی مسکن مشخص شد و نرخ سود این تسهیلات از محل اوراق یک و نیم درصد کاهش یافت، گفت: پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق از دیماه اجرایی می‌شود.
اخبار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی : مصالح ساختمانی ایرانی با تولیدات کشورهای دیگر قابل رقابت است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قیمت مصالح ساختمانی در کشور با کشورهای دیگر قابل رقابت است گفت: علت این‌که ساختمان‌های سازگار با محیط زیست در ایران به ندرت ساخته می‌شود فرایندی است که بتوانیم این نوع ساختمان‌ها را اقتصادی و همگانی کنیم.
اخبار مسکن

بانک مرکزی : تقسیط سود دوران مشارکت مدنی طرح‌های بافت فرسوده در دوران فروش اقساطی

بر اساس مصوبه بانک مرکزی دریافت‌کنندگان وام بافت فرسوده بر خلاف روال سابق نباید پس از دوران مشارکت مدنی، یعنی دو سال نخست پس از دریافت وام، سود را یکجا پرداخت کنند.
اخبار مسکن

ایزدی: برای خانه‌های قولنامه‌ای تهران سند صادر می‌شود

نهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۷ آذر)‌ با دستور کار همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این ستاد در صدور سند مالکیت مالکان خانه‌های قولنامه‌ای ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای شهرها برگزار شد.
اخبار مسکن

احتمالات بانک مرکزی از معاملات مسکن در ماههای آینده

در حالی حجم معاملات مسکن در ماه گذشته با افزایش همراه بودکه بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به برخی شرایط موجود ادامه روند بهبود در این بخش دور از انتظار نیست.
اخبار مسکن

شرايط دريافت و اقساط وام مسکن 40 تا 80 ميليونی/ وام جديد چقدر شما را به مسکن نزديک می کند؟

اگر در تهران زندگی می کنید و قصد دارید وام مسکن 80 میلیون تومانی دریافت کنید، لازم است ماهی یک میلیون و 149 هزار تومان قسط پرداخت کنید. نکته جالب اینجاست که شما برای دریافت این وام در طول زمان باید در طول 12 سال، مبلغ 85 میلیون و 500 هزارتومان سود علاوه بر 80 میلیون اصل تسهیلات پرداخت کنید.

املاک فایل: جستجوی خرید ، فروش ، رهن و اجاره املاک

درج آگهی املاک برای تمام معاملات: خرید و فروش ، رهن و اجاره ، پیش فروش ، معاوضه و ...

قابل استفاده برای هر نوع ملک: فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان ، فروش خانه و ویلا ، زمین و کلنگی ، مغازه و ...

نمایش ملک روی نقشه: به انضمام مشخصات کامل و عکس های ملک

ثبت درخواست های متقاضیان املاک و یافتن مناسب ترین ملک برای آن ها

نرم افزار فایلینگ و مدیریت دفاتر مشاورین املاک

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگرهای Firefox 3+ ,Internet explorer7+ , Google Chrome استفاده کنید و بهترین حالت نمایش سایت 768*1024 است.
سایت املاک فایل هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت اطلاعات املاک ثبت شده ندارد.
©1392 کلیه حقوق برای وب سایت املاک فایل محفوظ است.طراحی و پشتیبانی (شرکت رادین سامانه ویرا) رادین سامانه ویرا
شرکت سانا سامانه آذربایجان